ОБЩИ УСЛОВИЯ

за сключване на договори за покупко-продажба на стоки чрез платформата за
електронна търговия на “Диков Принт” ООД – dikovprint.com/shop

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “Диков Принт” ООД, ЕИК 206751251, със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ПК 4230, ул. “Никола Кръстев” № 8, адрес за кореспонденция: гр. Асеновград, ул. “Никола Кръстев” № 8 и на email адрес: sales@dikovprint.com, наричано по-долу за краткост Доставчик/ Продавач, и клиентите, наричани по-долу Ползватели/ Купувачи в платформата за електронна търговия dikovprint.com/shop, наричана по-долу „платформата”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 • Наименование на Доставчика: „Диков Принт“ ООД
 • Седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, ПК 4230, ул. “Никола Кръстев” № 8  
 • Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. Асеновград, ул. “Никола Кръстев” 8
 • Данни за кореспонденция: sales@dikovprint.com, телефон 0888 918 924, гр. Асеновград, ул. “Никола Кръстев” 8
 • Вписване в публични регистри: ЕИК 206751251
 • Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: (02) 940 20 46 , факс: (02) 940 36 40, Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,, тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, Уеб сайт:
www.kzp.bg

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност:
“Диков Принт” ООД, ЕИК 206751251, BG206751251, обл. Пловдив, общ. Асеновград, гр. Асеновград, ул. “Никола Кръстев” № 8, Дата на регистрация: 20.12.2021

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. Dikov Print Shop или dikovprint.com/shop e платформа за електронна търговия, достъпна на интернет адрес dikovprint.com/shop, чрез която ползвателите ѝ могат да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от доставчика стоки, включително следното:

 • Т. 1.Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 • Т. 2.Чрез извършване на изявления в електронна форма да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани в платформата Dikov Print Shop свободно без необходимост от регистрация и създаване на профил;
 • Т. 3.Да изберат начин на плащане на избраните от тях продукти – авансово по банков път или чрез наложен платеж в момента на доставката.
 • Т. 4.Да получават информация за нови продукти, предлагани от Доставчика в платформата Dikov Print Shop.
 • Т. 5. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, чрез интерфейса на платформата Dikov Print Shop;

Чл.4. Ползвател е дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия относно поръчката и закупуването на предлаганите в онлайн магазина стоки. Приемането на настоящите Общи условия от ползвателите на сайта е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между доставчика и съответния ползвател и за извършването на доставка на поръчаните стоки.

Чл.5. (1) Приемането на настоящите Общи условия от ползвателите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) “Запознах се с общите условия и ги приемам” в рамките на процедурата по заявяване на поръчка и след като ползвателят е въвел изискваните от тази процедура лични данни.

(2) С приемането на Общите условия ползвателят изразява съгласие за сключване на договор от разстояние.

Чл. 6. (1) Ползвателите сключват с доставчика в платформата dikovprint.com/shop договор за покупко-продажба на стоките на адрес dikovprint.com/shop. Договорът се сключва на български език и се съхранява от доставчика.

(2) По силата на сключения с ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, доставчикът в платформата dikovprint.com/shop се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от извършването на изявлението за потвърждение на поръчката и изпращане на заявката на Доставчика в платформата dikovprint.com/shop чрез кликване на бутона “поръчване”.

(3) Ползвателите заплащат на доставчика на платформата dikovprint.com/shop възнаграждение за доставените стоки съгласно настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата според вида и количеството на избраните артикули.

Чл. 7. Доставчикът в платформата dikovprint.com/shop организира доставянето на стоките и гарантира правата на ползвателите съгласно изискванията на закона.

Чл. 8. Ползвателят и доставчикът в платформата се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

IV. ПРАВНО – ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ПО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 9. (1) Ползвателите използват интерфейса на страницата на Доставчика в платформата, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата стоки. С платформата си Диков Принт отправя покана до ползвателите ѝ за сключване на договор.

 

Чл. 10 (1) Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата dikovprint.com/shop по следната процедура:

Т. 1  Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата 

Т. 2 Избиране на една или повече от предлаганите от доставчика в платформата стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.

Т. 3 Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на ползвателя като страна по договора.

Т. 4 Предоставяне на данни за извършване на доставката;

Т. 5 Избор на способ и момент за плащане на цената.

Т. 6 Потвърждение за извършване на заявката чрез кликване върху бутона “поръчване”

Т. 7 Получаване на автоматично генерирано съобщение от ползвателя относно получаването на заявката в информационната система  на доставчика

Т. 8 Получаване на съобщение от ползвателя, изпратено от доставчика, с потвърждение за сключване на договора 

Т. 9. Получаване на съобщение с номера на товарителницата и очакваната дата на доставка на стоката.

 

Чл. 11. След изпълнение на стъпките в чл. 10, т. 1-6. ползвателят получава автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо, че доставчикът е известeн за заявката му.

 

Чл. 12. (1) След преглед на заявката доставчикът изпраща на електронната поща на ползвателя писмено потвърждение, че поръчката ще бъде изпълнена със заявените от ползвателя на платформата характеристики, сроковете за доставка и информация за плащането, с което той потвърждава намерението си да сключи договора.

(2)Договорът се счита за сключен с изпращане на изявлението в ал. 1 от страна на доставчика на заявения от ползвателя електронен адрес,  с което потвърждава, че поръчката ще бъде изпълнена.

(3) При липса на наличност или други основателни причини доставчикът има право да откаже да сключи договор, като отхвърли предложението на ползвателя изцяло или частично без да дължи обезщетение на ползвателя. В тези случай доставчикът уведомява ползвателя за отказа си да сключи договора незабавно на посочените от ползвателя имейл и телефон за връзка.

 

Чл. 13. (1) След изпращане на потвърждението за сключване на договора и изпълнение на поръчката доставчикът подготвя избраните от потребителя стоки за експедиране и изпраща на потребителя товарителница и съобщение, че поръчката  му е изпратена.

(2) Ползвателят се задължава да уведоми доставчика при всяка промяна на данните, които е представил, настъпила след момента на изпращане на заявката съгласно чл. 10, т. 3 от настоящите общи условия, като в противен случай Доставчикът не носи отговорност за изпращане на поръчаните стоки на друг адрес или издаване на документи с неверни данни. В този случай ползвателят носи отговорност за заплащане на поръчаните стоки, както и на допълнителните разходи, вреди и пропуснати ползи на доставчика.

V. ЦЕНА 

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформата dikovprint.com/shop са определени в профила на всеки отделен артикул. 

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от доставчика в платформата dikovprint.com/shop за всеки отделен артикул, като в нея не са включени транспортните разходи. Посочената в платформата цена важи за 100 броя от съответния вид стока.

(3) Стойността на транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от спедитора, посочен от доставчика. Информацията се предоставя на ползвателите при избиране на стоките и попълването на данните за доставка непосредствено преди кликването върху полето “поръчване”. С това доставчикът гарантира, че преди да отправи своята заявка, ползвателят ще бъде надлежно информиран за цената на избраните стоки с всички включени разходи до окончателната ѝ доставка.

 

Чл. 15. (1) Ползвателят може да заплати стойността на своята поръчка авансово по банков път или чрез наложен платеж в момента на доставката.

(2) В случай че стойността на поръчката на ползвателя е равна на или надвишава 1000 лв., плащането се извършва само чрез банков превод по платежна сметка на Доставчика.

VI. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ДОСТАВКА

Чл. 16. (1) Ползвателите се известяват, че доставчикът успешно е получил поръчката им, чрез автоматично генерирано потвърждение незабавно след изпращането ѝ. 

(2) След като обработи поръчката на ползвателя, доставчикът изпраща писмено потвърждение, с което изразява съгласието си за сключването на договора и неговото изпълнение в рамките на 1-2 работни дни, считано от получаването ѝ, през което време подготвя поръчката за експедиране. Когато стоката бъде изпратена, доставчикът уведомява ползвателя за номера на товарителницата, както и че стоката е подготвена за предаване на спедитор.

 

Чл. 17. Срокът на доставка на стоката може да варира между 2-4 работни дни в зависимост от условията и възможностите на спедиторската фирма, като същият започва да тече от момента на получаване на уведомлението, че поръчката е изпратена.

VII. ПРАВО НА ОТКАЗ

Чл. 18. (1) Потребителят няма право на отказ от договора по съображения, свързани с естеството на продаваните стоки, хигиената и защитата на здравето на основание чл. 57, ал. 1, т. 8 от Закона за защита на потребителите. При заявяване на поръчката си ползвателите потвърждават, че са запознати с тези обстоятелства, като маркират чекбокса с посочената информация непосредствено преди завършване на поръчката.

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 19. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от доставчика на платформата dikovprint.com/shop, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички ползватели.

(2) Доставчикът в платформата dikovprint.com/shop и ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

Т. 1. След изричното му уведомяване от доставчика и ако ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

Т. 2. след публикуването им на сайта на доставчика в платформата dikovprint.com/shop и ако ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

Т. 3. с изричното му приемане от ползвателя чрез профила му в сайта на доставчика в платформата dikovprint.com/shop

Чл. 20. Доставчикът публикува тези общи условия заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

Чл. 21. (1) Ползвателят и доставчикът в платформата dikovprint.com/shop се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

 

Чл. 22. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

 

Чл. 23. Настоящите общи условия влизат в сила за всички ползватели на dikovprint.com/shop.

 

Чл. 24. За неуредените в този раздел въпроси се прилагат правилата на Търговския закон, Закона защита на потребителите и Закона за задълженията и договорите.

Dikovprint.com използва „бисквитки“, за да ти предостави най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждаш Dikovprint.com, ти се съгласяваш с използването на бисквитки съгласно нашата политика за използване на бисквитки. Разбери повече​